Nawet nie­wielka prze­strzeń o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie może stać się miej­scem na aktywne spę­dza­nie czasu lub spo­tka­nia towa­rzy­skie na...