Woda jest zaso­bem cen­niej­szym niż złoto – w końcu jak czło­wiek mógłby sobie pora­dzić, gdyby jej zabra­kło? Prze­my­ślana reten­cja wody...